VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU ITEMS

Voor jouw dagelijks gebruik

De werkgroepen van HSElife NL zijn de motor achter het opstellen van uniforme en gestandaardiseerde HSE informatie. Zij stellen deze informatie per onderwerp beschikbaar in de vorm van HSE documentatie en videopresentaties.

A6 folder

In een A6-folder lees je beknopte geharmoniseerde informatie over een item. Het is een hulpmiddel om je het onderwerp eigen te maken of om de informatie nog eens na te lezen.

Presentatie

Gebruik de presentatie voor werkvoorbereidingen, bijvoorbeeld tijdens de toolbox meeting. Aan het einde van de presentatie vind je een questionnaire om interactief met elkaar bezig te zijn.

Video

Een video vertelt het verhaal over een item. Gebruikt de video voor werkvoorbereidingen, bijvoorbeeld tijdens de toolbox meeting.

Action Focus Tool

De Action Focus Tool vergroot het bewust zijn en maakt het mogelijk om gevaren te ontdekken!

LET OP: Voor het gebruik van HSElife NL materiaal verwijzen wij naar de disclaimer.


Kies hier je item:
 

Aardgascondensaat

Aardgascondensaat is een bijproduct van de gaswinning en gasproductie en bevat o.a. benzeen. Het is een mengsel van koolwaterstoffen dat op iedere winnings- en productie- installatie voorkomt. Aardgascondensaat is vergelijkbaar met benzine. Aardgascondensaat afkomstig van zuur gas-locaties heeft een andere samenstelling dan dat van zoet gas-locaties. In beide gevallen is het brandbaar en explosief. Daarnaast is aardgascondensaat schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

 

Asbest

Vanwege zijn goede eigenschappen (sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop) werd asbest eind vorige eeuw veel gebruikt in gebouwen. In 1993 werd deze grondstof verboden in Nederland. Sindsdien worden er geen nieuwe producten meer mee gemaakt. Nog steeds kan er echter asbest in gebouwen en installaties aanwezig zijn. Bij beschadiging, verbouwing, sloop of brand kan asbest een groot risico voor de gezondheid en het milieu vormen.

 

Atex

ATEX is de afkorting van de Franse woorden ATmosphères EXplosibles. ATEX zijn Europese richtlijnen voor explosie gevaarlijke omgevingen en situaties waar een kans is op gas- en stofontploffingsgevaar. Het doel van de ATEX-richtlijnen is om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosie gevaar weg te nemen. Daarom worden er strenge eisen gesteld aan de werkplek, aan arbeidsmiddelen en aan installatiemateriaal.

 

Benzeen

Benzeen is kankerverwekkend. Het is een van de bestanddelen van aardgascondensaat. Voorkom dus ieder contact met benzeen. Welke voorzorgsmaatregelen kun je treffen? Wat moet je doen als je toch in contact bent gekomen met benzeen?

 

Besloten ruimte

Voordat bepaalde werkzaamheden aan de installatie mogen beginnen, wordt de installatie (of een bepaald gedeelte daarvan) eerst veilig gesteld. Dit betekent, dat die wordt vrijgemaakt van vloeistof, gas, druk en spanning. Desondanks kunnen, met name in besloten ruimten naast het meten van zuurstof, toxiciteit en Lower Explosion Limit (LEL) als basismetingen, zich bijzondere omstandigheden voordoen, die gevaarlijk en zelfs levensbedreigend kunnen zijn of worden.

 

Caustic soda

Caustic Soda oftewel natriumhydroxide is een uiterst agressieve en bijtende stof die vocht uit de omgeving aantrekt. Opgelost in water kennen we het als natronloog. We gebruiken Caustic Soda om zuur aardgascondensaat te ontzwavelen en om apparatuur schoon te maken en te ontvetten. Inademing van dampen of nevels kan tot zware irritatie van de luchtwegen leiden. Wie in contact komt met Caustic Soda kan serieuze brandwonden oplopen.

 

CHROOM-VI

Chroom-VI is met name gevaarlijk wanneer het als stofdeeltjes in de lucht zweeft. Deze deeltjes kunnen op en in je lichaam terechtkomen via je longen, door zweet op je huid of via je mond. Dit kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Het kan bijvoorbeeld leiden tot werk gerelateerde astma, oog-, huid- en ademhalingsirritatie, lever- en nierschade, longziekten en luchtwegkanker. Maar let op: de genoemde symptomen zijn algemeen en kunnen na blootstelling in specifieke werksituaties en per persoon verschillend zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd een Arbo-deskundige/arts.

 

Elektrische gevaren

Elektrotechnische incidenten kunnen catastrofale gevolgen hebben. Om zulke incidenten te voorkomen, moet je de taken en verantwoordelijkheden van iedereen, die bij werkzaamheden aan elektrische installaties betrokken is, kennen. Daarnaast moet je je bewust zijn van de risico's en elektrisch gevaarlijke situaties kunnen herkennen.

 

Flensverbindingen

Het voorkomen van lekkages van gas en olieproducten is belangrijk vanwege mogelijke gevolgen voor de veiligheid op de locatie en voor het milieu. Eén van de belangrijkste bronnen van lekkage zijn de flensverbindingen in de installaties. Daarom zijn er strikte instructies om gegarandeerd 'lekdichte'; flensverbindingen te realiseren. De hiervoor gekwalificeerde flensmonteurs en hun supervisors worden geacht die instructies te kennen en na te leven.

 

H2S

H2S (Zwavelwaterstof) kan voorkomen bij de winning van aardolie en aardgas op boor-, productie- en behandelingsinstallaties. Het is uiterst giftig en zeer schadelijk voor het milieu.

 

Hijsen en heffen

Bij alle hijs- en takelwerkzaamheden is er een verhoogde kans op persoonlijk letsel of schade. Veilig hijsen en takelen is meer dan alleen een kwestie van kennis van de juiste technieken en de juiste materialen en gereedschappen gebruiken. Er komt training bij kijken, ervaring. Alleen dan kun je vooraf een juiste inschatting maken van de risico's van het werk en dat ook veilig uitvoeren.

 

Hoge druk

Gas komt onder hoge druk uit de bodem naar boven. Als een installatie in vol bedrijf is, staan alle leidingen en opslagfaciliteiten onder hoge druk; tot 200 bar is geen uitzondering.

 

Kwik

Kwik komt van nature voor in gashoudende formaties. Bij het winnen van aardgas wordt ook in meer of mindere mate kwik geproduceerd. Het kwik kan voorkomen als metallisch kwik in alle productie-installaties, met name in leidingen, filters, vaten en coolers. Daarnaast kan kwik ook voorkomen in het slib van bijvoorbeeld skimmertanks. Kwik is erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dat betekent: maximale voorzichtigheid en alertheid geboden!
LET OP: Naast de reeds geharmoniseerde informatie blijft er Locatie- of Maatschappij specifieke informatie van kracht. Vraag ernaar!

 

Lekkages

Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk voor het milieu wanneer ze daarin terecht komen. Datzelfde geldt voor de verschillende mijnbouwhulpstoffen die bij de productie of bij onderhoudswerkzaamheden gebruikt worden. Het is dus van belang dat zulke stoffen niet in zee en/of in het milieu terecht komen.

 

Lithium-ion batterijen

Een Lithium-ion batterij is een middel om energie in op te slaan en die chemische energie omzet in elektrische energie. In Lithium-ion batterijen zit veel meer energie dan in een standaard batterij. Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Zo kan bij verkeerd gebruik een Lithium-ion batterij onverwachts ontbranden of zelfs ontploffen.

 

LMRA

Je dient een LMRA uit te voeren om na te gaan of de risico's die je van tevoren hebt ingeschat en de maatregelen die je gaat treffen ook kloppen met de situatie die je op de werkplek aantreft.

 

Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt en mee wilt nemen offshore, moet je die voor je vertrek aanmelden. Medicijnen kunnen immers je beoordelingsvermogen of reactievermogen beïnvloeden. Iedereen die de risico's van het werken in een procesomgeving kent, weet dat snel en adequaat reageren van levensbelang kan zijn. Deze regel dient dus een heel duidelijk doel: ieders veiligheid aan boord.

 

Melden van incidenten

Meteen melden Het is belangrijk om herhaling van incidenten te voorkomen, voor je eigen gezondheid en die van je collega’s. Maar ook om de installatie en het milieu te beschermen. Meld daarom een incident, bijna-incident of gevaarlijke situatie meteen aan je leidinggevende en locatiebeheerder of supervisor (HMI).

 

Methanol

Methanol is één van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie. Ook kan het gebruikt worden als energiebron. Bij aardgaswinning kan Methanol in het proces geïnjecteerd worden om hydraatvorming (ijsachtige verstopping in het proces) in transportleidingen te voorkomen. Methanol is een stof die gemakkelijk verdampt. Zowel de vloeistof als de damp zijn licht ontvlambaar. Voor blootstelling van personen aan Methanol is de wettelijke grenswaarde van belang: gedurende 8 uur een gemiddelde waarde van 100 ppm = 133 mg/m3.

 

Minimale trainingseisen

Werkzaamheden binnen de olie- en gas industrie brengen risico's met zich mee. Systemen staan vaak onder hoge druk, stoffen zijn brandbaar, explosief of schadelijk voor de gezondheid. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Is werken in deze industrie dan gevaarlijk? Nee, door een goede training herken je risico's en weet je hoe te handelen. Dit is dan ook de reden van deze minimale trainingseisen voordat je aan het werk kan gaan.

 

NORM/LSA

Op E&P locaties kunnen radioactieve stoffen voorkomen in de installatie. Iedereen die zo'n locatie betreedt, wordt daar direct bij aankomst van op de hoogte gebracht. Wie op de locatie aan het werk gaat, wordt vooraf door een stralingsdeskundige geïnformeerd over de risico's van die stoffen en over de juiste manier van werken.

 

PBM

Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat schadelijke stoffen vrijkomen. Lees daarom de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de beheersmaatregelen zoals omschreven, daadwerkelijk aanwezig zijn. Tref dan de voorzorgsmaatregelen die horen bij de werken die jij gaat uitvoeren.

 

Procesveiligheid

Voordat bepaalde werkzaamheden aan de installatie mogen beginnen, moet de installatie (of bepaalde delen daarvan) eerst veilig gesteld worden. Dit betekent vrijgemaakt van vloeistof, gas en druk. Dit veiligstellen is een taak van de operator. Hiermee zorgt Operaties voor een veilige werkplek. Zo blijven vloeistoffen en gassen waar ze horen: binnen de pijpleidingen en installaties waar niet aan gewerkt gaat worden.

 

Stikstof

Stikstof komt van nature voor in de lucht en maakt daar ongeveer 78% van uit. In de exploratie- en productieoperaties wordt sterk gecomprimeerde stikstof gebruikt bij onderhoud en inspecties. Wanneer deze vrijkomt, verdringt die de zuurstof in de atmosfeer. In concentraties boven de normale waarde, is stikstof schadelijk voor de gezondheid. Het kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Dat betekent dat maximale alertheid geboden is wanneer met stikstof wordt gewerkt.

 

Stof, rook en damp van zware metalen

De term ‘zware metalen’ is een verzamelnaam voor dertien verschillende metalen. Dit zijn natuurlijke elementen die in de lucht, grond en water kunnen zitten. Ook worden metalen verwerkt in diverse producten, van sieraden tot verf. In dit document kijken we met name naar chroom-VI, lood en cadmium. Deze metalen komen voor in een industriële werkomgeving waar ze voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Kijk altijd naar de specifieke risico’s van de zware metalen waarmee gewerkt gaat worden.

 

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Middels duidelijke Veiligheids- en Gezondheidssignalering wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid tijdens het werken en de gezondheid van medewerkers. Daarom moet iedereen op locatie ( medewerker, contractor en bezoeker) de V&G-signalering kennen en zich eraan houden.

 

Voorkomen van handincidenten

Verwondingen aan ledematen, vooral aan diverse delen van hand of pols, vormen zo’n 85% procent van alle ernstige verwondingen. De meeste voorkomende soort ongevallen gebeuren bij het hanteren van voorwerpen. De hierbij optredende verwondingen zijn meestal gebroken, bekneld geraakte of afgerukte vingers. Er zijn diverse gevaren die een verwonding aan een of beide handen kunnen veroorzaken.

 

Werken op hoogte

Werkzaamheden die op hoogte moeten worden uitgevoerd, behoren tot de meest risicovolle op een installatie. Daarom moet je expliciete toestemming hebben om dergelijke werkzaamheden uit te mogen voeren. Het gebruik van middelen om vallen te voorkomen en om je tegen vallen te beschermen, is verplicht.
LET OP: Naast de reeds geharmoniseerde informatie blijft er Locatie- of Maatschappij specifieke informatie van kracht. Vraag ernaar!

 

Werkvergunningen

Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen onder spanning staan. Lees daarom de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de beheersmaatregelen zoals omschreven, daadwerkelijk aanwezig zijn. Tref dan de voorzorgsmaatregelen die horen bij de werken die jij gaat uitvoeren.
LET OP: Naast de reeds geharmoniseerde informatie blijft er Locatie- of Maatschappij specifieke informatie van kracht. Vraag ernaar!
Deze refresher cursus vervangt niet de basis training Werkvergunningen. Vraag naar de maatschappij specifieke verplichte trainingen!